Nhảy đến nội dung
x

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu chung

Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên (TT HTDN&CSV) Trường Đại học Tôn Đức Thắng là đơn vị hành chính-chức năng trực thuộc Trường.
Được thành lập theo quyết định số 1486/2014/TĐT-QĐ Ngày 31 tháng 12 năm 2014. 

Chức năng

Trung tâm là đơn vị tham mưu để Hiệu trưởng quyết định; và sau đó chịu trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác và phát triển các loại hình hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân và cựu sinh viên của trường; nhằm tiến hành hỗ trợ; tư vấn, đặt hàng, tài trợ…để nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, và hiệu quả công tác của sinh viên.

Nhiệm vụ

a) Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc học, việc làm cho người học; giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu;
b) Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; theo dõi, đánh giá thông tin phản hồi của các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động về khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của người học sau tốt nghiệp;
c) Tiếp nhận thông tin, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp và cựu sinh viên. Xây dựng và quản trị webside của Trung tâm để giao tiếp phục vụ công việc;
d) Phối hợp với các bộ phận chức năng, các Phòng/ Khoa trong Trường xây dựng và mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp, cựu sinh viên; tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân và chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, đơn vị với các Khoa/ Phòng/ Viện/ TT trong Trường;
e) Liên kết tạo nguồn doanh nghiệp, cựu sinh viên tham gia giảng dạy, góp ý, xây dựng mục tiêu môn học, đề cương; giáo trình tài liệu học tập, ngân hàng đề kiểm tra kỹ năng thực hành chuyên môn…nhằm đảm bảo nội dung đào tạo của Trường phù hợp, đáp ứng ngày càng chất lượng hơn theo yêu cầu của thị trường lao động;
f) Liên kết, tạo nguồn doanh nghiệp, cựu sinh viên tham gia báo cáo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, định hướng nghề nghiệp cho người học...; giới thiệu doanh nghiệp, cựu sinh viên cần thiết cho các Khoa trong việc kiến tập, thực tập, tài trợ internship, việc làm bán thời gian và tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
g) Xây dựng, củng cố hoạt động Hội cựu sinh viên Trường; cùng Hội cựu sinh viên Trường xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Thông qua các hoạt động của Hội giới thiệu hình ảnh của Khoa, Trường đến với doanh nghiệp, cựu sinh viên, giới thiệu doanh nghiệp của cựu sinh viên với sinh viên Trường. Thông tin, giới thiệu các hoạt động hỗ trợ của Trường với cựu sinh viên;
h) Tổ chức vận động các nguồn tài trợ; tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, từ các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân,...; phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và tham gia điều hành Quỹ hỗ trợ sinh viên của Nhà trường;
i) Phối hợp tổ chức hoặc trực tiếp tổ chức (khi được phân quyền, ủy quyền) các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các lớp kỹ năng mềm trên cơ sở lợi thế hợp tác với doanh nghiệp nhằm trang bị cho người học sự khéo léo, kiến thức và cách giải quyết tốt nhất công việc cần thiết, hằng ngày trước khi ra trường; giới thiệu chương trình và báo cáo viên trong lĩnh vực này cho các đơn vị có chức năng khác;
j) Tham gia tư vấn, hỗ trợ các đơn vị có chức năng để tư vấn các vấn đề tấm lý – xã hội cho người học theo quy định;

Tổ chức - nhân sự

Thầy Tăng Khắc Quý - Giám đốc

Thầy Tăng Khắc Quý - Giám đốc

Thầy Phạm Minh Tâm - Viên chức

Thầy Phạm Minh Tâm - Viên chức

Thầy Phan Nhựt Minh - Viên chức

Thầy Phan Nhựt Minh - Viên chức