Nhảy đến nội dung
x

HỌC PHÍ - HỌC BỔNG

Chính sách học phí của TDTU

Chương trình đào tạo đại học chính quy đại trà

Trường thực hiện mức thu học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Tham khảo mức học phí các năm như sau:

  • Năm 2016:
    • Khối ngành Khoa học xã hội, kinh tế, quản lý thể thao, luật: 17.200.000 đồng/năm.
    • Khối ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, nghệ thuật, khách sạn, du lịch: 17.200.000 đồng/năm.
    • Khối ngành Y – Dược: 18.730.000 đồng/năm.
  • Năm 2017: 
    • Học phí bình quân năm học 2017-2018 được thực hiện theo đúng  Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng chính phủ.

Chương trình Chất lượng cao

Mức học phí chương trình Chất lượng cao năm 2017-2018 dao động khoảng 35 – 36 triệu/năm học riêng các ngành Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Marketing), Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Nhà hàng – Khách sạn), Kinh doanh quốc tế khoảng 44 – 45 triệu/năm học.

Chính sách miễn-giảm, hỗ trợ học phí - Học bổng - Khen thưởng

TDTU có chính sách miễn-giảm, hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc diện chính sách, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, ... theo quy định của nhà nước.

Học bổng tại TDTU gồm: Học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện, Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, Học bổng cho sinh viên nội trú, Học bổng dành cho sinh viên là cán bộ hoặc là con em cán bộ chuyên trách công đoàn từ cấp huyện trở lên, ...

Ngoài ra, các sinh viên đạt thành tích cao trong các lĩnh vực hoạt động đều được Nhà trường khen thưởng xứng đáng.

Thông tin chi tiết về chính sách học phí-học bổng cho từng năm sẽ được thông báo cho sinh viên.